وروستي

آیا غواړئ چې پیاوړي واوسئ او د ژوند له ستونزو سره مبارزه وکړی شئ؟