وروستي

آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؟