وروستي

آیا مسئله رهن (گرو) خانه یا زمین در اسلام جایز است؟