وروستي

آیا مسلمان کولی شي چې د کافرو خپلوانو څخه میراث واخلي؟