وروستي

آیا می توان بجای سنگسار زناکار او را به روش دیگری کشت؟