وروستي

آیا می توان برای کارهای خوب مثلا آشتی دادن دو نفر از جادو استفاده کرد؟