وروستي

آیا په مقدسو ځایونو کې د روژو نیول زمونږ اجر زیاتوي؟