وروستي

آیا گرفتن تابعیت کشورهای غیر اسلامی جایز است؟