وروستي

احادیث وارده در خصوص فضیلت سوره یاسین همگی ضعیف هستند.