وروستي

اسلامي حکومت حتی د څارویو په هکله هم مسئولیت لري