وروستي

اسلام د مسلمان او غیر مسلمان سره په ښه چلند کولو امر کوي