وروستي

اصول ایمان که هر مسلمانی باید به آنها اعتقاد راسخ داشته باشد: