وروستي

افغان د لوړو زده کړو مؤسسه کې داخله پيل شوې ده!