وروستي

امام أبو حنیفه رحمه الله دجرح او تعدیل دعلماؤ په نظر کې