وروستي

امريکايي داعي «يوشع» کافرانو ته په خطاب کې څه وايي ؟