وروستي

ايران د اوبو د مهارولو غچ له افغان ولس څخه واخيست! ‎