وروستي

اگرازکسی سنت صبح فوت شود آیامیتواند بعد ازفرض بخواند یاخیر؟