وروستي

اگر از منزل بدون اجازه من خارج شدی طلاق هستی! آیا طلاق واقع میشود؟