وروستي

بداخلاقي او عبث کارونه روژې ته څه نقصان لري