وروستي

برداشته شدن موانع امنیتی در اطراف مسجد الاقصی با تلاش ریاض