وروستي

تصاویری جالب که دقت کلمات قرآنی را ثابت می کند: روز خورشید را نمایان می سازد