وروستي

تقریر امام حرم مکی شیخ صالح بن محمد ابن ابراہیم آل طالب