وروستي

تناقض بین اسلام و مسیحیت در مسئله فرزند داشتن و نداشتن خدا