وروستي

حامله ښځه بايد له لاندنيو خوړو څخه پرهيز وکړي