وروستي

حبشې ته له هجرت نه د مدينې تر هجرته مهمې پېښې