وروستي

حج ته په بې نوبتی او رشوت سره تلل جايز دي ؟