وروستي

حركت هاى عجيب مداحان در برابر آیت الله خامنه ای رهبر ایران به روایت تصویر