وروستي

حق الصریح+ډانولوډ(پښتو شرح د مشکوة المصابیح)