وروستي

حكم تقليد در چارچوب مذاهب اربعه (شاه ولي الله)