وروستي

حکم زنی که شوهرش به وی به سبب مشاجره خانوادگی لفظ طلاق گفته باشد چیست؟