وروستي

خواستار اخراج حکومت تهران از سازمان همکاری اسلامی شد