وروستي

خپل شاګرد ته د امام ابوحنیفه وصیت ((لومړۍ برخه)