وروستي

داسپاریګس یا ((نبات الهلیون)) روغتیایې ګټي