وروستي

دانشگاه بیرمنگهام انگلستان ثابت کرد که قرآن تحریف نشده است ‏