وروستي

دکرکټ بریا خوشحالي او که د څو نورو افغاني کورنیو دویر په ټغر کینول