وروستي

د احرام د جامې څخه لاندې نېکر اغوستل جايز دي ؟