وروستي

د اسلامي ذبحې (مری پرې کولو ) حکمت څه دی ؟