وروستي

د افطار (روژه ماتي) په باره کې څو مهم وصيتونه