وروستي

د افغانستان څخه پنځه کاله تر مخه تښتول شوي بهرنیان په پاکستان کې وموندل شوه