وروستي

د الله او د إله د کلیمې تر منځ فرق څه شی ده؟