وروستي

د امريکا نوې افغان تګلاره؛ په نوي بوتل کې زاړه شراب