وروستي

د بې لمانځو په باب شرعي حکم(ډاکټر يوسف قرضاوي)‎