وروستي

د تعلیمي بورسونو ناسم ویش او په هند کې د افغان محصلینو په اړه د ولسمشر څرګندونې!