وروستي

د جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم خوښ خوراک کوم وو ؟