وروستي

د حاجيانو استقبال کول او خلکو ته ډوډې ورکول شرعاً څه حکم لري ؟