وروستي

د خارج نه خپل وطن ته د قربانۍ د پاره پيسې ليږل