وروستي

د دنيا د ډيرولو مينه د ټولو بدبختيو بنسټ دی