وروستي

د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوړ همت څو بېلګې