وروستي

د رسول صلی الله عليه وسلم د پاره قرباني کول جايز دي ؟