وروستي

د ستړیا پرمهال دا اووه کارونه مه ترسره کوئ